Board logo

标题: 彪哥主演《老大的幸福》幸福版预告曝光 [打印本页]

作者: VvVvVv    时间: 2009-9-4 02:40     标题: 彪哥主演《老大的幸福》幸福版预告曝光

范伟第一次担纲电视剧男主角,主演《老大的幸福》,草根化小人物,对幸福观的一次严肃思考。

[flash]http://player.youku.com/player.php/sid/XMTE1MDcyMDE2/v.swf[/flash]
作者: VvVvVv    时间: 2009-9-4 02:46

图片附件: 3e251c9510bfc22f7af4806b.jpg (2009-9-4 02:46, 62.98 KB) / 该附件被下载次数 2176
http://www.ky365.com/bbs/attachment.php?aid=25928&k=9b5ff840393c4016e29e7694f2a428ca&t=1563464841图片附件: b907b999cee5232e6f068c4a.jpg (2009-9-4 02:46, 19.3 KB) / 该附件被下载次数 2191
http://www.ky365.com/bbs/attachment.php?aid=25929&k=dac56f561508a5f0d24fb1b8bccc5464&t=1563464841图片附件: c27bd0090c4a3ca4d1581bba.jpg (2009-9-4 02:46, 36.87 KB) / 该附件被下载次数 2147
http://www.ky365.com/bbs/attachment.php?aid=25930&k=26a907201e618e52ea793894b7b9154e&t=1563464841


欢迎光临 开原论坛 (http://www.ky365.com/bbs/) Powered by Discuz! 6.1.0