Board logo

标题: 彪哥主演《老大的幸福》幸福版预告曝光 [打印本页]

作者: VvVvVv    时间: 2009-9-4 02:40     标题: 彪哥主演《老大的幸福》幸福版预告曝光

范伟第一次担纲电视剧男主角,主演《老大的幸福》,草根化小人物,对幸福观的一次严肃思考。

[flash]http://player.youku.com/player.php/sid/XMTE1MDcyMDE2/v.swf[/flash]
作者: VvVvVv    时间: 2009-9-4 02:46

图片附件: 3e251c9510bfc22f7af4806b.jpg (2009-9-4 02:46, 62.98 KB) / 该附件被下载次数 2221
http://www.ky365.com/bbs/attachment.php?aid=25928&k=fd0220e336531d39735c57deabc75901&t=1571753935图片附件: b907b999cee5232e6f068c4a.jpg (2009-9-4 02:46, 19.3 KB) / 该附件被下载次数 2239
http://www.ky365.com/bbs/attachment.php?aid=25929&k=17572d8757ea2a3998de7e8583c34174&t=1571753935图片附件: c27bd0090c4a3ca4d1581bba.jpg (2009-9-4 02:46, 36.87 KB) / 该附件被下载次数 2196
http://www.ky365.com/bbs/attachment.php?aid=25930&k=9edd409d4961a82c438f21c6f03b5431&t=1571753935


欢迎光临 开原论坛 (http://www.ky365.com/bbs/) Powered by Discuz! 6.1.0